Wednesday, 6 November 2013

Crafts

Sodisfazzjon Bsodisfazzjon nixtieq nghid li l-Kunsill beda xoghol tat- Tarmac ma diversi toroq fil-lokal taghna u dan se jitkompla fix-xhur li gejjin. Dwar toroq li jaqghu that il-Gvern centrali ghad ma ghandniex risposta meta dawn se jsiru. Ilni hafna nghamel pressjoni fil-Kunsill biex jitlob lill-Ministeru tGhawdex biex jinghataw t- tarmac Triq it Tigrija, Qala street u biex titkompla il-bicca li fadal fi Triq ir-Ramla . Se nkompli naghmel kif ghamilt qabel, pressjoni fuq il-Kunsill biex dawn it- toroq jsiru mill-aktar fis-possibli. Bankina ta Periklu Niehu din l-oportunita biex navza lir-residenti kollha, li instant ikun ghaddej hour fuq bankini f Qala highway sabiex joqghod attent li ma jaqax u jwegga serjament . Baqa gandot ta l-ilma tax-xita li hu ferm taperiklu ghal kulhadd, fejn diga waqghu xi nies fih izda bfortuna ma wegghux. Qala Road ma hix responsabilita tal-Kunsill izda taqa taht ir-reponsabilita tal-Gvern Centrali.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Ilni aktar minn sena naghmel pressjoni mal-Kunsill biex dan il-periklu jitnehha minnufih, izda sal-gurnata tal-lum ghadna minghajr ebda risposta mill-Gvern Centrali.. Forsi qed jistennew li jwegga xi hadd gravi biex jsir ix-xoghol!! Passagg .. Gebel L-Ahmar Niskuza ruhi mar-residenti li ghandhom ir-raba fil-Gebel l-Ahmar. li talbuni biex jitkompla il-passagg li jiehu lejn ir-raba taghhhom.Nixtieq nghid li ghalkemm dan ix-xoghol ghadu ma sarx, l-approvazzjoni tal-Kunsill ilha li ghaddiet madwar sentejn ilu. Qed inkompli naghmel pressjoni mal-Kunsill biex dan ix-xoghol isir mill-aktar fis-possibli, u ma jkomplix b aktar skuzi. Jonathan J. ButtigiegIf you want to get a ! abundant essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a comment